Nagtatagong galak sa likod ng iyak…

Totoo yung sinasabi ng awit…

“Ngiti Kang papawi sa luhang papatak

Nagtatagong galak sa likod ng pag-iyak”

May mga pagkakataong alam mong may dahilan ang lahat nangyayari. Sadya lamang na di abot ng tangan mong pang-unawa ang mga bagay bagay. Ganun pa man masarap sa kalooban na alam mo, ano man ang masalunga mo sa buhay na ito, may Dios na nakatunghay.

pagninilay

Salamat sa Dios sa mga turo Niya na sa kabila ng mga kahirapan sa buhay ay magpatuloy na tumalima sa Kaniya. Ang mga hapis at lumbay ay matatapos. Kung loloobin ng Dios, sa pagpapatuloy sa pagsunod sa utos Niya, makakarating dun sa lugar na wala ng lugar ang kalungkutan at luha.

magtiis

Salamat sa Dios na nakakaalam ng mabuti sa lahat. Maligayang pagpapasalamat ng Katawan.

Samahan nawa ng Panginoon.

Nagmamahal,

Angela

Published by angelaborromeo

Biblically amazed!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: